گذشت زمان

مطالعه تاریخ اسلام

نمونه هایی از آیات قرآن درمورد پدیده های جغرافیایی

آیات 68-86سوره ی مائده درموردانواع ادیان (جغرافیای انسانی )

آیه 19سوره ی عنکبوت درموردسیروسیاحت وگردشگری(جغرافیای توریسم

آیه 1۱8سوره مائده درموردبرده داری وبهره کشی ازانسانها(جغرافیای استثماروبهره کشی)

آیات15-29سوره ی تکویر درموردپنج سیاره ی سرگردان(زمین درفضا)

آیه130سوره ی اعراف درمورد قحطی وخشکسالی(مخاطرات طبیعی)

آیات36-37سوره توبه درمورد سال شمسی وسال قمری(جغرافیای ریاضی)

آیه ی 39سوره نور درمورد سرزمین های هموارنظیردشت وسراب(جغرافیای طبیعی)

آیه ی 20سوره ی عنکبوت درموردفسیل وسنگواره

آیه ی 6سوره ی شمس درخصوص گسترش زمین درمراحل اولیه

آیه ی 19و20سوره ی حجر درموردبیرون آمدن خشکیها اززیرآب

آیه ی 15سوره ی ملک درموردویژگی پوسته ی زمین

آیه ی 20سوره ی غاشیه درموردکره زمین ومسطح بودن آن

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:48  توسط فاطمه برزآبادی   |